Plazma - síla zdraví

Letní soutěž v centru sanaplasma Olomouc 20.06.2019

Statut a pravidla soutěže „Letní soutěž v centru sanaplasma Olomouc“

Organizátor soutěže
Společnost sanaplasma s.r.o., se sídlem v Brně, Soukenická 973/2, 602 00, Česká republika, IČ: 27616959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5776 (dále jen „organizátor“) pořádá pro dárce krevní plasmy, kteří navštívili centrum organizátora v Olomouci, soutěž s názvem „Letní soutěž v centru sanaplasma Olomouc“ (dále jen „soutěž“).

Místo a čas pořádání soutěže
Soutěž probíhá výhradně v centru organizátora v Olomouci na adrese Wellnerova 1215/1, Olomouc 779 00.
Soutěž má 2 kola.
1. probíhá v období od 1.7.2019 do 13.7.2019 na území České republiky.
Slosování 1. kola soutěže probíhá 15. 7. 2019.
2. kolo probíhá v období od 5.8.2019 do 16.8.2019 na území České republiky.
Slosování 2. kola soutěže proběhne 19. 8. 2019.

Soutěžící
Účastníkem 1. kola soutěže je každý dárce i prvodárce starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, který od 1.7.2019 do 13.7.2019 daruje krevní plazmu v centru organizátora v Olomouci, na adrese Wellnerova 1215/1, Olomouc 779 00 a zaregistruje se do soutěže odevzdáním vyplněného a podepsaného registračního archu na recepci centra organizátora v Olomouci.
Účastníkem 2. kola soutěže je každý dárce i prvodárce starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, který od 5.8.2019 do 16.8.2019 daruje krevní plazmu v centru organizátora v Olomouci, na adrese Wellnerova 1215/1, Olomouc 779 00 a zaregistruje se do soutěže odevzdáním vyplněného a podepsaného registračního archu na recepci centra organizátora v Olomouci.
Podpisem registračního archu soutěžící potvrzuje. že se seznámil s těmito úplnými pravidly soutěže (vč. informací o zpracování osobních údajů), zcela jim porozuměl a souhlasí s nimi.

Výhry a určování výherců
Výhrami jsou:
v 1. kole soutěže Kávovar Tchibo Tuttucaffé, elektronický gril Avenberg Cadett, kávovar Cafissimo Pure Red, 5l soudek piva Svijany.
v 2. kole soutěže kávovar Nespresso Essenza Mini, hodinky Garmin Vivomove Optic Sport Black, kávovar Cafissimo Pure Red a kosmetika Barnängen.
Výherci v soutěži budou určeni manuálním losováním v obou kolech provedeným zaměstnancem organizátora – vrchní sestrou. Losování bude provedeno tím způsobem, že v 1. kole 15. 7. 2019 nejprve bude vylosován výherce Kávovaru Tchibo Tuttucaffé, následně elektronického grilu Avenberg Cadett, kávovaru Cafissimo Pure Red a nakonec 5l soudku piva Svijany. V druhém kole 19. 8. 2019 bude nejprve vylosován kávovar Nespresso Essenza Mini, hodinky Garmin Vivomove Optic Sport Black, kávovar Cafissimo Pure Red a nakonec kosmetika Barnängen. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol.
Výherci v soutěži se mohou stát jen ti účastníci, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň budou v souladu s výše uvedeným postupem vylosováni.
V případě, že se soutěže v době jejího konání platně zúčastní méně soutěžících, než je výher vložených do soutěže, nerozdané výhry propadají organizátorovi soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití.
Soutěžící je vyrozuměn o tom, že byl vylosován, formou SMS zprávy s požadavkem, aby se do 3 pracovních dní dostavil k převzetí výhry do centra organizátora v Olomouci na adrese Wellnerova 1215/1, Olomouc 779 00. V případě zmeškání této lhůty soutěžícím výhra propadá ve prospěch organizátora, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Závěrečná ustanovení
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze písemným dodatkem pořadatelem.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Výhry nejsou právně vymahatelné.
Výhry jsou neprodejné a nelze je ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.
Škody na výhře přecházejí na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách pořadatele – https://sanaplasma.cz/cs/aktuality/2019, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.
Osobní údaje soutěžících budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher.
Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 2 let.
Správcem osobních údajů je organizátor. Právním základem zpracovávání osobních údajů je souhlas soutěžícího, který je udělen na dobu od jeho poskytnutí v rámci soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jeho poskytnutí. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat na kontaktu martina.caudrova@sanaplasma.com
Úplné znění pravidel je dostupné na https://sanaplasma.cz/cs/aktuality/2019 a v centru organizátora v Olomouci na adrese Wellnerova 1215/1, Olomouc 779 00.

V Olomouci dne 20. 6. 2019