Aktuality

Podmínky Jarní soutěže o elektrokola, dárkové karty a doplňky stravy 06. 04. 2021

Podmínky Jarní soutěže o elektrokola, dárkové karty a doplňky stravy
 

1. Pořadatel a podmínky
1.1 Pořadatelem Jarní soutěže o 5 elektrokol značky Ghost v hodnotě 80.000 Kč za jedno
elektrokolo, 6 dárkových karet Decathlon v hodnotě 2.000 Kč za jednu dárkovou kartu a 66 dárkových kazet doplňků stravy Green Idea v hodnotě 1.097 Kč za jednu dárkovou kazetu
(Soutěž) je společnost sanaplasma s.r.o., IČO: 27616959, se sídlem Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 57776 (Pořadatel). Partnerem Pořadatele je NOVALIA advokátní kancelář, Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1, která bude losovat výhry v druhém kole losování dle čl. 4.3 níže.
1.2 Soutěž se řídí těmito podmínkami (Podmínky Soutěže). Před účastí v Soutěži je každý účastník povinen seznámit se s těmito Podmínkami Soutěže.

2. Kdy a kde se Soutěž koná, kdo a jak se může Soutěže zúčastnit?
2.1 Soutěž se koná od 6.4.2021 do 31.5.2021 včetně (Doba konání Soutěže) v odběrových centrech Pořadatele.
2.2 Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší než 18 let, která během Doby konání Soutěže úspěšně daruje krevní plasmu v jednom z odběrových center Pořadatele a která se přihlásí do Soutěže dle článku 2.3 níže. Do Soutěže se lze přihlásit tolikrát, kolikrát dárce v Době konání úspěšně daruje krevní plasmu v odběrovém centru Pořadatele.
2.3 Dárce se do Soutěže přihlásí v odběrovém centru Pořadatele, kde byl realizován odběr dle článku 2.2 výše, a to tak, že řádně vyplní registrační formulář do Soutěže a odevzdá ho Pořadateli. Registrační formulář je zároveň losovacím lístkem. Do registračního formuláře se zadávají osobní údaje uvedené v článku 5.2 Podmínek. Přihlášením do Soutěže dárce vyslovuje svůj souhlas s Podmínkami Soutěže a zavazuje se je dodržovat. Přihlášením do Soutěže se dárce stává soutěžícím.
2.4 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli, Partnerovi Soutěže a dále osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Pokud soutěžící odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, který uděluje za účelem vyhodnocení Soutěže, před případným předáním výhry, bude vyloučen ze Soutěže.

3. Kdo může vyhrát a co může vyhrát?
3.1 Výhercem se stane soutěžící, který splnil podmínky účasti uvedené v článku 2.2 výše a byl vylosován ve slosování v souladu s článkem 4 níže.
3.2 Soutěžící může vyhrát jednu dárkovou kazetu Green Idea v hodnotě 1.097 Kč z celkového počtu 66 dárkových kazet, jednu dárkovou kartu Decathlon v hodnotě 2.000 Kč z celkového počtu 6 dárkových karet a/nebo jedno elektrokolo z celkového počtu 5 elektrokol, a to v závislosti na kole losování v souladu s článkem 4 níže.

4. Jak se rozhodne o výherci?
4.1 Výherce bude náhodným výběrem vylosován ze všech soutěžících, kteří se přihlásili do Soutěže dle těchto Podmínek Soutěže.
4.2 Pořadatel vybere v prvním kole losování 66 výherců doplňků stravy. Pořadatel ve spolupráci s Partnerem vybere 11 výherců ve druhém kole losování, a to 6 výherců dárkových karet a 5 výherců elektrokol. Každý soutěžící může být vylosován pouze jednou v daném losování (tj. v losování o doplňky stravy a v losování o elektrokola a dárkové karty, viz podrobně v článku 5.3 níže).
4.3 Proběhnou dvě kola losování:

  • První kolo se bude konat dne 5.5.2021 v každém odběrovém centru Pořadatele, předmětem výhry bude 66 dárkových kazet v hodnotě 1.097 Kč za jednu výhru. Pořadatel vylosuje 6 výherců v každém centru a každý vylosovaný soutěžící vyhrává 1 dárkovou kazetu. Každý soutěžící může být vylosovaný pouze jednou.
  • Druhé kolo losování se bude konat dne 9.6.2021 na adrese Partnera Soutěže. Losovat se bude ze všech hlasovacích lístků, včetně hlasovacích lístků výherců vylosovaných v prvním kole. Předmětem výhry bude 6 dárkových karet v hodnotě 2.000 Kč za dárkovou kartu a 5 elektrokol. Partner Soutěže vylosuje nejprve 6 výherců dárkových karet, poté vylosované lístky těchto výherců dárkových vrátí zpět do losování a vylosuje 5 výherců elektrokol. Každý soutěžící může být vylosovaný pouze jednou v losování o dárkové karty i v losování o elektrokola. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jeden konkrétní soutěžící může vyhrát 1 dárkovou kazetu, 1 dárkovou kartu a poté i 1 elektrokolo, nemůže však vyhrát 2 a více dárkových kazet, 2 a více dárkových karet ani 2 a více elektrokol. Výherce dárkové karty může vyhrát pouze elektrokolo, nikoli však již dárkovou kartu.
4.4 Pořadatel informuje výherce emailem na emailovou adresu uvedenou při přihlášení, a to do 3 dnů po výhře, a dále je oprávněn zveřejnit na webových stránkách a sociálních sítích Pořadatele informaci o výherci, a to v rozsahu dle volby soutěžícího při vyplnění registračního formuláře: buď celé jméno a obec výherce nebo křestní jméno, počáteční písmeno příjmení a obec výherce.
4.5 O postupu předání výhry se následně dohodne Pořadatel a Výherce.

5. Informace o soutěžících a zpracování osobních údajů
5.1 Přihlášením do Soutěže dává soutěžící svolení Pořadateli k užití údajů uvedených v registračním formuláři za účelem vyhodnocení Soutěže, vyhlášení, zveřejnění výherců a kontaktování výherce a předání výhry.
5.2 V souvislosti s účastí v Soutěži budou zpracovávány osobní údaje soutěžících, které soutěžící Pořadateli poskytnou v registračním formuláři za účelem účasti v Soutěži, a to z titulu plnění smlouvy uzavřené s jednotlivými soutěžícími na základě přihlášení soutěžících do Soutěže. Jde o kontaktní a identifikační údaje (jméno, příjmení, obec, emailová adresa, telefonní číslo) a údaje o volbě elektrokola (velikost a preference elektrokola S, M, L, dámské/pánské). Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v registračním formuláři do Soutěže.

6. Změny Podmínek
6.1 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky Soutěže, případně Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit bez udání důvodu. Soutěžící v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto Podmínek Soutěže informuje Pořadatel o takové změně soutěžící na webových stránkách, kde byla vyvěšena předchozí verze Podmínek Soutěže nebo emailem, pokud jej má Pořadatel k dispozici. Soutěžící je povinen se se změnami Podmínek Soutěže seznámit.

7. Ostatní ustanovení
7.1 Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky účasti. Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v Soutěži.
7.2 Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval Podmínky Soutěže, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele či ostatních soutěžících. Pořadatel má rovněž právo vyloučit takového soutěžícího, který je z těchto činností důvodně podezřelý.
7.3 Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Pořadatelem. Pořadatel je oprávněn v případech, kdy je to nutné, nahradit výhru či její část odpovídající náhradou ve stejném rozsahu. Účast v Soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou.
7.4 Účast v Soutěži není zpoplatněna ani není podmíněna žádným vkladem.
7.5 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a neodpovídá za žádné škody způsobené účastí v Soutěži ani výhrou ve Soutěži nebo v souvislosti s nimi.
7.6 Pořadatel prohlašuje, že výhry v Soutěži splňují regulatorní nároky na odměňování účastníků podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
7.7 Podmínky Soutěže nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách www.sanaplasma.cz
7.8 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Podmínkami Soutěže a využitím výhry se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na státní příslušnost soutěžícího a výherce.

V Brně dne 6.4. 2021
sanaplasma, s.r.o.