Aktuality

Valentýnská soutěž 02. 02. 2021

Pravidla soutěže sanaplasma „Valentýnská soutěž o 1000 výher"

Před účastí v Soutěži je každý účastník povinen seznámit se s těmito pravidly Soutěže (dále jen „Pravidla“).
 

1. Pořadatel
1.1 Pořadatelem soutěže sanaplasma „Valentýnská soutěž o 1000 výher“ (dále jen „Soutěž”) je společnost sanaplasma, s.r.o., se sídlem Soukenická 973/2, 602 00 Brno, IČ: 27616959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 57776 (dále jen „Pořadatel”).

2. Účastníci
2.1 Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která během Doby konání Soutěže (jak definováno v čl. 3.1 níže) úspěšně daruje v odběrovém centru Pořadatele krevní plazmu a s trvalým pobytem na území České republiky, která zároveň splní veškeré podmínky stanovené Pravidly účasti v Soutěži (dále jen „Účastník “).

3. Termín a místo konání Soutěže
3.1 Soutěž bude probíhat od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 (dále jen „Doba konání Soutěže“).
3.2 Soutěž bude probíhat v plazma centrech Pořadatele.

4. Podmínky Soutěže
4.1 Účastník se do Soutěže zapojí tak, že v době konání Soutěže vyplní slosovací lístek a poskytne souhlas se zapojením do Soutěže.
4.2 Přihlášením do Soutěže dává Účastník svolení Pořadateli k užití poskytnutých osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže, vyhlášení výherců a kontaktování výherce a zaslání výhry.
4.3 V souvislosti s účastí v Soutěži budou zpracovávány osobní údaje Účastníků, které Účastníci Pořadateli poskytnou za účelem účasti v Soutěži, a to z titulu plnění smlouvy uzavřené s jednotlivými Účastníky na základě přihlášení Účastníků do Soutěže. Jde o kontaktní a identifikační údaje ( jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo). Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na www.sanaplasma.cz
4.4 Účastník zapojený do Soutěže bude zařazen do losování o výhru.
4.5 Účastí v Soutěži vyslovuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržet.

5. Výhra
5.1 Výhra obsahuje doplňky stravy a čaj v počtu: 1 kus Přírodní vitamin C, 1 kus Omega 3, 1 kus Vitamíny D3 a K2, 1 kus Bylinný čaj Lymforegen.
5.2 Výherce bude náhodným výběrem vylosován ze všech Účastníků, kteří se zapojili do Soutěže dle těchto Pravidel. Pořadatel Soutěže vylosuje 1000 Výherců. Každý Účastník může být vylosován pouze jednou. Každý Výherce obdrží výhru.
5.3 Losování výhry se uskuteční v pondělí 15. 2. 2021, vylosujeme 500 Výherců, a v pondělí 1.3.2021, vylosujeme 500 Výherců.
5.4 Informace o výhře bude zaslána Výherci na jeho emailovou adresu, udanou při vyplnění slosovacího lístku, do 17. 2. 2021 a 3.3.2021.
5.5 O postupu předání výhry se následně dohodne Pořadatel a Výherce. Účastník je odpovědný za případné dopady vyplývající z příslušných daňových předpisů, které jsou spojené s přijetím výhry.

6. Závěrečná ustanovení
6.1 Výsledky Soutěže vyhlášené Pořadatelem jsou konečné. Vyplacení peněžitého plnění výměnou za dárkový balíček nebo požadování jiného plnění není možné. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
6.2 Osoby, které nesplňují podmínky účasti v Soutěži nebo jednají v rozporu s těmito pravidly, nebudou do Soutěže zařazeny.
6.3 Pořadatel neodpovídá ze jakékoliv technické problémy spojené s účastí v Soutěži a neodpovídá za žádné škody způsobené účastí v Soutěži ani výhrou ve Soutěži nebo v souvislosti s nimi.
6.4 Pořadatel si ve výjimečných případech vyhrazuje právo Soutěž kdykoli ukončit nebo přerušit, a to bez udání důvodu. Účastník v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
6.5 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla Soutěže či technické zabezpečení Soutěže; v takovém případě je změna účinná od okamžiku jejího zveřejnění.
6.6 Tato Pravidla jsou zveřejněna na www.sanaplasma.cz kde budou zveřejňovány také případné změny těchto Pravidel a další informace týkající se Soutěže.
6.7. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách www.sanaplasma.cz. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s podmínkami Soutěže a využitím výhry se řídí právním řádem České republiky.
V Brně dne 1. 2. 2021
sanaplasma, s.r.o.